FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
KATALOG PRODUKTÓW
Czujniki parkowania II

3-fazowy sygna? d?wi?kowy zale?nie od odleg?o?ci od przeszkody:
1,5 - 1,0m: d?ugie odst?py pomi?dzy sygna?ami d?wi?kowymi - bezpieczne cofanie
1,0-0,5m: krótkie odst?py pomi?dzy sygna?ami d?wi?kowymi - nale?y zachowa? ostro?no?c podczas cofania
0,5-0,2m: ci?g?y sygna? d?wi?kowy - nale?y si? zatrzyma?